• ph1_1
  • ph1_1
  • ph1_1
  • ph1_1
  • ph1_1
  • ph1_1
  • ph1_1
Catalogue, Kanaguya, November 2012

Edit by Ayako Ota (Kanaguya)
Photographs by Gosuke Sugiyama(Gottingham)
Design by Toshimasa Kimura
-
cm  x cm
Edition of
-
Published by Kanaguya
Publihsed in 2013
-
Printed in Japan
http://kanaguya.info

CLOSE